وبلاگ محمد حسین

پیوندهای روزانه
آخرین نظرات
نویسندگان

شعر مولوی در ارتباط با کوچک نظری و کلی بینی

چهارشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۰۷:۵۴ ب.ظ

پــیــل انــدر خـانـهٔ تـاریـک بـود // عــرضــه را آورده بـودنـدش هـنـود
از بــرای دیــدنــش مــردم بـسـی // انـدر آن ظـلـمـت هـمی‌شد هر کسی
دیـدنـش بـا چـشـم چون ممکن نبود // انـدر آن تـاریـکـیـش کـف مـی‌بسود
آن یـکـی را کـف بـه خـرطـوم اوفتاد // گـفـت هـمـچـون نـاودانست این نهاد
آن یـکـی را دسـت بـر گـوشش رسید // آن بـرو چـون بـادبـیـزن شـد پـدید
آن یـکـی را کـف چـو بـر پایش بسود // گـفـت شـکـل پـیل دیدم چون عمود
آن یـکـی بـر پـشـت او بـنـهاد دست // گـفـت خود این پیل چون تختی بدست
هـمـچـنین هر یک به جزوی که رسید // فـهـم آن مـی‌کـرد هـر جـا می‌شنید
از نـظـرگـه گـفـتـشـان شد مختلف // آن یـکـی دالـش لـقـب داد ایـن الـف
در کـف هـر کـس اگـر شـمـعـی بدی // اخـتـلـاف از گـفـتـشان بیرون شدی
چشم حس همچون کف دستست و بس // نـیـسـت کـف را بـر همهٔ او دست‌رس
چـشـم دریـا دیـگـرسـت و کـف دگر // کــف بــهــل وز دیــدهٔ دریـا نـگـر
جـنـبـش کـفـهـا ز دریـا روز و شـب // کـف هـمـی‌بـیـنـی و دریـا نـه عجب
مـا چـو کـشـتـیـهـا بـهم بر می‌زنیم // تـیـره‌چـشـمـیـم و در آب روشـنیم
ای تـو در کـشـتـی تـن رفته به خواب // آب را دیــــدی نـــگـــر در آب آب
آب را آبــیــســت کـو مـی‌رانـدش // روح را روحـیـسـت کـو مـی‌خواندش
مـوسـی و عـیـسـی کـجـا بد کآفتاب // کــشــت مــوجـودات را مـی‌داد آب
آدم و حــوا کــجــا بــد آن زمــان // کـه خـدا افـکـنـد ایـن زه در کـمـان
ایـن سـخـن هم ناقص است و ابترست // آن سـخـن که نیست ناقص آن سرست
گــر بـگـویـد زان بـلـغـزد پـای تـو // ور نــگـویـد هـیـچ از آن ای وای تـو
ور بــگــویــد در مــثـال صـورتـی // بـر هـمـان صـورت بـچـفسی ای فتی
بـسـتـه‌پـایـی چـون گـیا اندر زمین // سـر بـجـنـبـانـی بـبـادی بـی‌یقین
لـیـک پـایـت نـیـسـت تا نقلی کنی // یـا مـگـر پـا را ازیـن گـل بـر کـنـی
چـون کـنـی پـا را حیاتت زین گلست // ایـن حـیـاتـت را روش بس مشکلست
چـون حـیـات از حـق بگیری ای روی // پـس شـوی مـسـتـغنی از گل می‌روی
شـیـر خـواره چـون ز دایـه بـسـکلد // لــوت‌خــواره شـد مـرورا مـی‌هـلـد
بـسـتـهٔ شـیـر زمـیـنی چون حبوب // جـو فـطـام خـویـش از قـوت القلوب
حـرف حـکـمـت خور که شد نور ستیر // ای تــو نـور بـی‌حـجـب را نـاپـذیـر
تــا پــذیــرا گـردی ای جـان نـور را // تـا بـبـیـنـی بـی‌حـجـب مـستور را
چـون سـتـاره سـیـر بـر گردون کنی // بـلـک بـی گـردون سـفر بی‌چون کنی
آنـچـنـان کـز نـیست در هست آمدی // هـیـن بـگـو چـون آمدی مست آمدی
راهــهــای آمــدن یــادت نـمـانـد // لـیـک رمـزی بـر تـو بر خواهیم خواند
هــوش را بــگـذار وانـگـه هـوش‌دار // گــوش را بـر بـنـد وانـگـه گـوش دار
نـه نـگـویـم زانـک خـامـی تـو هنوز // در بـهـاری تـو نـدیـدسـتـی تـمـوز
ایـن جـهان همچون درختست ای کرام // مـا بـرو چـون مـیـوه‌هـای نـیـم‌خام
سـخـت گـیـرد خـامـهـا مـر شاخ را // زانــک در خـامـی نـشـایـد کـاخ را
چـون بـپـخت و گشت شیرین لب‌گزان // سـسـت گـیـرد شـاخـها را بعد از آن
چـون از آن اقـبـال شـیرین شد دهان // سـرد شـد بـر آدمـی مـلـک جـهـان
سـخـت‌گـیـری و تـعصب خامی است // تـا جـنـیـنـی کـار خون‌آشامی است
چـیـز دیـگـر مـانـد امـا گـفـتـنش // بـا تـو روح الـقـدس گـویـد بی منش
نـه تـو گـویـی هـم بـگـوش خویشتن // نـه مـن ونـه غـیـرمـن ای هـم تو من
هـمـچـو آن وقـتی که خواب اندر روی // تـو ز پـیـش خـود بـه پیش خود شوی
بـشـنـوی از خـویـش و پـنداری فلان // بـا تـو انـدر خـواب گـفتست آن نهان
تـو یـکـی تـو نـیستی ای خوش رفیق // بــلـک گـردونـی ودریـای عـمـیـق
آن تـو زفـتـت کـه آن نـهـصدتوست // قـلـزمـسـت وغـرقـه گـاه صد توست
خـود چـه جای حد بیداریست و خواب // دم مــزن والــلـه اعـلـم بـالـصـواب
دم مــزن تــا بـشـنـوی از دم ز نـان // آنــچ نــامــد در زبــان و در بـیـان
دم مــزن تـا بـشـنـوی زان آفـتـاب // آنــچ نـامـد درکـتـاب و در خـطـاب
دم مــزن تــا دم زنـد بـهـر تـو روح // آشــنــا بــگـذار در کـشـتـی نـوح
هـمـچـو کـنـعـان کـشـنا می‌کرد او // کــه نـخـواهـم کـشـتـی نـوح عـدو
هـی بـیـا در کـشـتـی بـابـا نـشـین // تـا نـگـردی غـرق طـوفـان ای مهین
گــفــت نـه مـن آشـنـا آمـوخـتـم // مـن بـجـز شـمـع تـو شـمع افروختم
هـیـن مـکـن کین موج طوفان بلاست // دســت و پـا و آشـنـا امـروز لـاسـت
بـاد قـهـرسـت و بـلـای شـمـع کش // جـز کـه شـمـع حـق نـمی‌پاید خمش
گـفـت نـه رفـتـم بـرآن کـوه بـلـند // عـاصـمـسـت آن کـه مـرا از هر گزند
هـیـن مـکن که کوه کاهست این زمان // جـز حـبـیـب خـویـش را نـدهد امان
گـفـت مـن کـی پـنـد تـو بـشنوده‌ام // کـه طـمـع کـردی که من زین دوده‌ام

(باقی اش برایم تکراری است)
خـوش نـیـامـد گـفـت تـو هـرگز مرا // مــن بــری‌ام از تــو در هـر دو سـرا
هـیـن مـکـن بـابـا کـه روز ناز نیست // مـر خـدا را خـویـش وانـبـاز نـیست
تـا کـنـون کـردی وایـن دم نازکیست // انـدریـن درگـاه گـیـرا نـاز کـیـست
لــم یـلـد لـم یـولـدسـت او از قـدم // نــه پــدر دارد نـه فـرزنـد و نـه عـم
نـاز فـرزنـدان کـجـا خـواهـد کشید // نـاز بـابـایـان کـجـا خـواهـد شـنید
نـیـسـتـم مـولـود پـیـراکـم بـنـاز // نــیــسـتـم والـد جـوانـا کـم گـراز
نـیـسـتـم شـوهـر نـیـم من شهوتی // نــاز را بــگـذار ایـنـجـا ای سـتـی
جـز خـضـوع و بـنـدگـی و اضـطـرار // انــدریـن حـضـرت نـدارد اعـتـبـار
گـفـت بـابـا سـالـهـا ایـن گـفـته‌ای // بـاز مـی‌گـویـی بـجـهـل آشـفـته‌ای
چـنـد ازیـنـهـا گـفـته‌ای با هرکسی // تــا جـواب سـرد بـشـنـودی بـسـی
ایـن دم سـرد تـو در گـوشـم نـرفـت // خـاصـه اکـنـون کـه شدم دانا و زفت
گــفــت بــابـا چـه زیـان دارد اگـر // بــشـنـوی یـکـبـار تـو پـنـد پـدر
هـمـچـنـیـن مـی‌گـفت او پند لطیف // هـمـچـنـان مـی‌گـفـت او دفع عنیف
نـه پـدر از نـصـح کـنـعـان سیر شد // نــه دمــی در گـوش آن ادبـیـر شـد
انـدریـن گـفـتـن بـدنـد و مـوج تیز // بـر سـر کـنـعـان زد وشـد ریـز ریـز
نــوح گــفــت ای پـادشـاه بـردبـار // مـر مـرا خـر مـرد و سـیـلـت برد بار
وعــده کــردی مــر مـرا تـو بـارهـا // کـه بـیـابـد اهـلـت از طـوفـان رهـا
دل نـهـادم بـر امـیـدت مـن سـلـیم // پـس چـرا بـربـود سـیـل از مـن گلیم
گـفـت او از اهـل و خـویـشـانـت نبود // خـود نـدیـدی تـو سـپـیـدی او کبود
چـونـک دنـدان تـو کـرمـش در فتاد // نـیـسـت دنـدان بـر کـنش ای اوستاد
تــا کــه بـاقـی تـن نـگـردد زار ازو // گــرچــه بـود آن تـو شـو بـیـزار ازو
گــفــت بــیــزارم ز غـیـر ذات تـو // غــیـر نـبـود آنـک او شـد مـات تـو
تـو هـمـی دانـی کـه چـونـم با تو من // بـیـسـت چـنـدانـم که با باران چمن
زنــده از تــو شــاد از تـو عـایـلـی // مـغـتـذی بـی واسـطـه و بـی حایلی
مـتـصـل نـه مـنـفـصـل نه ای کمال // بـلـک بـی چـون و چـگـونه و اعتلال
مــاهـیـانـیـم و تـو دریـای حـیـات // زنـده‌ایـم از لـطـفـت ای نـیکو صفات
تــو نـگـنـجـی در کـنـار فـکـرتـی // نـی بـه مـعـلـولـی قـرین چون علتی
پـیـش ازیـن طـوفـان و بـعـد این مرا // تــو مــخـاطـب بـوده‌ای در مـاجـرا
بـا تـو مـی‌گـفـتـم نه با ایشان سخن // ای ســخــن‌بـخـش نـو و آن کـهـن
نـه کـه عـاشـق روز و شب گوید سخن // گــاه بــا اطـلـال و گـاهـی بـا دمـن
روی بــا اطــلــال کــرده ظــاهـرا // او کــرا مـی‌گـویـد آن مـدحـت کـرا
شـکـر طـوفـان را کـنـون بـگماشتی // واســطــهٔ اطــلــال را بـر داشـتـی
زانــک اطـلـال لـئـیـم و بـد بـدنـد // نــه نـدایـی نـه صـدایـی مـی‌زدنـد
مـن چـنـان اطـلـال خواهم در خطاب // کـز صـدا چـون کـوه واگـویـد جـواب
تــا مــثـنـا بـشـنـوم مـن نـام تـو // عــاشــقــم بــرنـام جـان آرام تـو
هــرنــبــی زان دوسـت دارد کـوه را // تــا مــثــنــا بــشـنـود نـام تـرا
آن کـه پـسـت مـثـال سـنـگ لـاخ // مـوش را شـایـد نـه مـا را در مـنـاخ
مــن بــگـویـم او نـگـردد یـار مـن // بــی صــدا مـانـد دم گـفـتـار مـن
بـا زمـیـن آن بـه کـه هـموارش کنی // نـیـسـت هـمـدم بـا قـدم یارش کنی
گـفـت ای نـوح ار تـو خـواهی جمله را // حــشــر گــردانــم بـر آرم از ثـری
بـهـر کـنـعـانـی دل تـو نـشـکـنـم // لــیــکـت از احـوال آگـه مـی‌کـنـم
گــفـت نـه نـه راضـیـم کـه تـو مـرا // هــم کــنـی غـرقـه اگـر بـایـد تـرا
هـر زمـانـم غـرقـه می‌کن من خوشم // حـکـم تـو جانست چون جان می‌کشم
نـنـگـرم کـس را وگـر هـم بـنـگـرم // او بــهــانـه بـاشـد و تـو مـنـظـرم
عـاشـق صـنـع تـوم در شـکر و صبر // عـاشـق مـصـنـوع کـی باشم چو گبر
عــاشــق صــنـع خـدا بـا فـر بـود // عــاشــق مــصـنـوع او کـافـر بـود

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی