وبلاگ محمد حسین

پیوندهای روزانه
آخرین نظرات
نویسندگان

شعر مولوی

پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۳، ۰۲:۲۰ ب.ظ

مـدتـی  ایـن مـثـنـوی تـاخـیر شد //           مـهـلـتـی بـایـست تا خون شیر شد

          تــا نــزایـد بـخـت تـو فـرزنـد نـو //           خـون  نـگردد شیر شیرین خوش شنو

          چـون  ضـیاء  الحق حسام الدین عنان //           بــاز  گــردانــیــد  ز اوج آسـمـان

          چـون بـه مـعـراج حـقـایق رفته بود //           بـی‌بـهـارش  غـنـچـه‌هـا ناکفته بود

          چـون ز دریـا سـوی سـاحل بازگشت //           چـنـگ  شـعـر  مـثنوی با ساز گشت

          مــثـنـوی  کـه صـیـقـل ارواح بـود //           بـاز  گـشـتـش روز اسـتـفـتـاح بود

          مـطـلـع  تـاریـخ  ایـن سـودا و سود //           سـال انـدر شـشصد و شصت و دو بود

          بـلـبـلـی  زیـنـجـا برفت و بازگشت //           بـهـر صـیـد ایـن مـعـانـی بازگشت

          سـاعـد شـه مـسـکـن ایـن بـاز باد //           تــا ابـد بـر خـلـق ایـن در بـاز بـاد

          آفــت  ایـن در هـوا و شـهـوتـسـت //           ورنـه  ایـنـجـا شـربت اندر شربتست

          ایـن دهـان بـر بـنـد تـا بـینی عیان //           چـشـم‌بـنـد آن جـهان حلق و دهان

          ای دهـان تـو خـود دهـانـهٔ دوزخـی //           وی  جـهـان تـو بـر مـثـال بـرزخـی

          نــور بـاقـی پـهـلـوی دنـیـای دون //           شـیـر  صـافـی پـهلوی جوهای خون

          چـون درو گـامـی زنـی بـی احـتیاط //           شـیـر تـو خـون مـی‌شودر از اختلاط

          یــک قـدم زد آدم انـدر ذوق نـفـس //           شـد فـراق صـدر جـنـت طـوق نفس

          هـمـچـو دیو از وی فرشته می‌گریخت //           بـهـر  نـانـی  چـنـد آب چشم ریخت

          گـرچـه  یـک مو بد گنه کو جسته بود //           لـیـک  آن مـو در دو دیـده رسته بود

          بـــود  آدم دیـــدهٔ نــور قــدیــم //           مــوی  در دیـده بـود کـوه عـظـیـم

          گــر در آن آدم بــکـردی مـشـورت //           در پـشـیـمـانـی نـگـفـتـی معذرت

          زانـک بـا عـقـلی چو عقلی جفت شد //           مـانـع  بـد  فـعـلـی و بـد گـفت شد

          نـفـس بـا نـفـس دگـر چـون یار شد //           عـقـل  جـزوی  عـاطـل و بـی‌کار شد

          چـون  ز تـنـهـایـی تو نومیدی شوی //           زیـر  سـایـهٔ  یـار خـورشـیدی شوی

          رو بــجــو یــار خـدایـی را تـو زود //           چـون چـنـان کـردی خـدا یار تو بود

          آنـک  در خـلـوت نـظـر بر دوختست //           آخـر  آن  را هـم ز یـار آمـوخـتـست

          خــلـوت از اغـیـار بـایـد نـه ز یـار //           پـوسـتـیـن  بـهـر دی آمـد نـه بهار

          عــقــل بـا عـقـل دگـر دوتـا شـود //           نـور  افـزون گـشـت و ره پـیـدا شود

          نـفـس بـا نـفـس دگـر خـندان شود //           ظـلـمت  افزون گشت و ره پنهان شود

          یـار  چـشـم  تـسـت ای مـرد شـکار //           از خــس و خــاشـاک او را پـاک دار

          هـیـن  بـجـاروب زبـان گـردی مکن //           چــشـم  را از خـس ره‌آوردی مـکـن

          چـونـکـمـؤمـنـآیـنـهٔمـؤمـنـبـود //           روی او ز آلــودگــی ایــمــن بــود

          یــار آیـیـنـسـت جـان را در حـزن //           در  رخ آیــیــنـه ای جـان دم مـزن

          تــا نـپـوشـد روی خـود را در دمـت //           دم فـرو خـوردن بـبـایـد هـر دمـت

          کـم  ز  خـاکـی چونک خاکی یار یافت //           از بــهـاری صـد هـزار انـوار یـافـت

          آن  درخـتـی کـو شـود بـا یـار جفت //           از  هـوای خـوش ز سـر تـا پـا شکفت

          در خـزان چـون دیـد او یـار خـلـاف //           در  کـشـیـد  او رو و سـر زیـر لـحاف

          گـفـت یـار بـد بـلـا آشـفـتـنـست //           چـونـک او آمـد طـریـقـم خفتنست

          پـس بـخـسـپم باشم از اصحاب کهف //           بـه ز دقـیـانـوس آن مـحـبوس لهف

          یـقـظـه‌شـان مـصروف دقیانوس بود //           خـوابـشـان  سـرمـایـهٔ  نـاموس بود

          خـواب  بـیـداریست چون با دانشست //           وای بـیـداری کـه بـا نـادان نـشست

          چـونـک  زاغـان خـیمه بر بهمن زدند //           بـلـبـلـان  پـنـهان شدند و تن زدند

          زانـک  بـی گـلـزار بـلـبل خامشست //           غـیـبـت  خـورشـید  بیداری‌کشست

          آفـتـابـا تـرک ایـن گـلـشـن کـنی //           تـا  کـه تـحـت الـارض را روشن کنی

          آفـتـاب  مـعـرفـت  را نـقـل نـیست //           مـشـرق  او غـیـر جـان و عقل نیست

          خـاصـه خورشید کمالی کان سریست //           روز  و شـب کـردار او روشـن‌گـریست

          مـطـلـع  شـمـس  آی گـر اسکندری //           بـعـد  از آن هـرجـا روی نـیـکو فری

          بـعـد  از آن هـر جـا روی مشرق شود //           شـرقـهـا بـر مـغـربـت عـاشق شود

          حـس  خـفـاشـت سـوی مغرب دوان //           حـس درپـاشـت سـوی مـشرق روان

          راه حــس راه خــرانـسـت ای سـوار //           ای خــران را تــو مـزاحـم شـرم دار

          پـنـج  حـسی هست جز این پنج حس //           آن  چـو زر سـرخ و این حسها چو مس

          انـدر  آن بـازار کـاهـل مـحـشـرنـد //           حـس  مـس  را چون حس زر کی خرند

          حـس ابـدان قـوت ظـلـمت می‌خورد //           حــس  جـان از آفـتـابـی مـی‌چـرد

          ای  بـبـرده رخـت حـسها سوی غیب //           دسـت  چـون  موسی برون آور ز جیب

          ای  صــفــاتـت آفـتـاب مـعـرفـت //           و آفـتـاب چـرخ بـنـد یـک صـفـت

          گـاه  خـورشـیـدی و گـه دریـا شوی //           گـاه کـوه قـاف و گـه عـنـقـا شـوی

          تـو نـه این باشی نه آن در ذات خویش //           ای فـزون از وهـمـهـا وز بـیـش بیش

          روح بـا عـلـمـسـت و بـا عقلست یار //           روح را بــا تـازی و تـرکـی چـه کـار

          از  تـو  ای بـی نـقـش بـا چندین صور //           هـم  مـشـبـه هـم مـوحـد خیره‌سر

          گــه مـشـبـه را مـوحـد مـی‌کـنـد //           گــه  مــوحــد را صـور ره مـی‌زنـد

          گـه  تـرا  گـویـد ز مـسـتی بوالحسن //           یـا صـغـیـر الـسـن یـا رطـب البدن

          گـاه  نـقـش خـویـش ویـران می‌کند //           آن پـی تـنـزیـه جـانـان مـی‌کـنـد

          چـشـم  حـس را هست مذهب اعتزال //           دیـدهٔ  عـقـلـسـت  سـنـی در وصال

          ســخــرهٔ  حـس‌انـد اهـل اعـتـزال //           خـویـش  را سـنـی نـمـایند از ضلال

          هر  که  بیرون  شد ز حس سنی ویست //           اهـل  بـیـنش چشم عقل خوش‌پیست

          گـر بـدیـدی حـس حـیـوان شـاه را //           پــس  بــدیـدی گـاو و خـر الـلـه را

          گــر نـبـودی حـس دیـگـر مـر تـرا //           جــز  حـس حـیـوان ز بـیـرون هـوا

          پــس بــنـی‌آدم مـکـرم کـی بـدی //           کـی  بـه حـس مـشترک محرم شدی

          نــامـصـور  یـا مـصـور گـفـتـنـت //           بـاطـل  آمـد بـی ز صـورت رفـتـنت

          نـامـصـور یـا مـصـور پـیـش اوست //           کو  همه  مغزست و بیرون شد ز پوست

          گـر تـو کـوری نـیـست بر اعمی حرج //           ورنـه رو کـالـصـبـر مـفـتـاح الفرج

          پــرده‌هــای  دیـده  را داروی صـبـر //           هـم  بـسـوزد هـم بـسازد شرح صدر

          آیـنـهٔ  دل چـون شـود صـافی و پاک //           نـقـشـهـا بـیـنی برون از آب و خاک

          هـم  بـبـیـنـی نـقـش و هم نقاش را //           فــرش  دولــت را و هــم فــراش را

          چـون  خـلـیـل آمـد خـیـال یار من //           صـورتـش بـت مـعـنـی او بـت‌شکن

          شـکـر  یـزدان را که چون او شد پدید //           در خـیـالـش جـان خـیال خود بدید

          خـاک  درگـاهـت  دلـم را مـی‌فریفت //           خـاک  بـر  وی کو ز خاکت می‌شکیفت

          گـفـتـم  ار خـوبـم پـذیـرم ایـن ازو //           ورنـه  خـود خـنـدیـد بر من زشت‌رو

          چـاره  آن  بـاشـد کـه خـود را بنگرم //           ورنـه او خـنـدد مـرا مـن کـی خـرم

          او  جـمـیـلـسـت و مـحـب لـلجمال //           کــی  جـوان نـو گـزیـنـد پـیـر زال

          خـوب  خـوبـی را کند جذب این بدان //           طـیـبـات و طـیـبـیـن بر وی بخوان

          در  جـهـان هـر چیز چیزی جذب کرد //           گـرم  گـرمـی  را کـشـید و سرد سرد

          قـسـم  بـاطـل  بـاطـلان را می‌کشند //           بـاقـیـان از بـاقـیـان هم سرخوشند

          نــاریـان مـر نـاریـان را جـاذب‌انـد //           نـوریـان مـر نـوریـان را طـالـب‌انـد

          چشم  چون بستی ترا جان کند نیست //           چـشـم  را از نـور روزن صـبـر نیست

          چـشـم  چـون بـستی ترا تاسه گرفت //           نـور چـشـم از نـور روزن کـی شکفت

          تـاسـهٔ  تـو جـذب نـور چـشـم بـود //           تــا  بــپــیـونـدد  بـه نـور روز زود

          چـشـم  بـاز  ار تـاسـه گـیـرد مر ترا //           دانـک  چـشـم دل بـبـسـتی بر گشا

          آن  تـقـاضـای دو چـشـم دل شناس //           کـو  هـمـی‌جـویـد ضـیـای بی‌قیاس

          چــون  فـراق آن دو نـور بـی‌ثـبـات //           تـاسـه آوردت گـشـادی چـشـمهات

          پــس فــراق آن دو نــور پــایــدار //           تــا  سـه مـی‌آرد مـر آن را پـاس دار

          او  چـو مـی‌خـوانـد مـرا مـن بـنگرم //           لــایـق  جـذبـم  و یـا بـد پـیـکـرم

          گـر  لـطـیـفـی زشـت را در پـی کند //           تـسـخـری  بـاشـد کـه او بر وی کند

          کـی  بـبـیـنـم  روی خود را ای عجب //           تـا  چـه  رنـگم همچو روزم یا چو شب

          نـقـش جـان خـویش من جستم بسی //           هـیـچ مـی‌نـنـمـود نـقـشم از کسی

          گـفـتـم  آخـر آیـنـه از بـهر چیست //           تا  بداند  هر کسی کو چیست و کیست

          آیـنـهٔ آهـن بـرای پـوسـتـهـاسـت //           آیـنـهٔ سـیـمـای جان سنگی‌بهاست

          آیـنـهٔ  جـان نـیـسـت الـا روی یـار //           روی  آن  یـاری کـه بـاشـد زان دیـار

          گـفـتـم  ای دل آیـنـهٔ کـلـی بـجـو //           رو  بــه دریــا کـار بـر نـایـد بـجـو

          زیـن  طـلـب بـنـده به کوی تو رسید //           درد مـریـم را بـه خـرمـابـن کـشید

          دیــدهٔ تـو چـون دلـم را دیـده شـد //           شــد  دل نـادیـده غـرق دیـده شـد

          آیــنــهٔ کــلــی تــرا دیــدم ابـد //           دیـدم  انـدر چـشـم تو من نقش خود

          گـفـتـم آخـر خـویـش را مـن یافتم //           در دو چـشـمـش راه روشـن یـافـتم

          گـفـت وهـمـم کـان خیال تست هان //           ذات  خــود را از خـیـال خـود بـدان

          نــقــش  مـن از چـشـم تـو آواز داد //           کـه مـنـم تـو تـو مـنـی در اتـحـاد

          کـانـدریـن چـشـم مـنـیـر بی زوال //           از حــقـایـق راه کـی یـابـد خـیـال

          در  دو چـشـم غـیـر من تو نقش خود //           گـر  بـبـیـنـی آن خـیـالی دان و رد

          زانـک  سـرمـهٔ  نـیـستی در می‌کشد //           بـاده از تـصـویـر شـیـطان می‌چشد

          چـشـمـشـان  خـانهٔ خیالست و عدم //           نـیـسـتـهـا را هـسـت بـیند لاجرم

          چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال //           خـانـهٔ هـسـتـیـسـت نه خانهٔ خیال

          تـا یـکـی مـو بـاشد از تو پیش چشم //           در خـیـالـت گـوهـری باشد چو یشم

          یـشـم  را  آنـگـه شـنـاسـی از گـهر //           کـز  خـیـال خـود کـنـی کـلـی عبر

          یـک  حـکـایت  بشنو ای گوهر شناس //           تـا  بـدانـی تـو عـیـان را از قـیـاس

       
         

  • محمد حسین

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی